ACTIVITIES

Activity

Activity and News


บริการออกแบบตู้สวิทช์บอร์ดและ รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด

          ตู้สวิทช์บอร์ด ประโยชน์ของการทำความสะอาดตู้สวิทซ์บอร์ดในการทำความสะอาดรอบ ๆตู้และภายในทดสอบ Function ของอุปกรณ์ภายในตู้เพื่อความพร้อมในการใช้งานซึ่งการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะใช้ให้ลดค่าใช้จ่ายสินเปลืองและประหยัดค่าใช้จ่ายหากเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ 

4 ข้อดีของบำรุงรักษาตู้สวิทช์บอร์ด
1. ช่วยยืดเอายุการใช้งานของตู้สวิทซ์บอร์ด
2. ระไฟฟ้ามีความเสถียรอยู่ตลอด
3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
4. ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ติดตั้งสวิตช์บอร์ด
ติดตั้งสวิตช์บอร์ด
 

          บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เราให้บริการ ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

        - ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
        - Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.

ออกแบบและติดตั้ง

        - หม้อแปลงไฟฟ้า
        - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
        - ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
        - ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC ) 
        - ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด
ttcontrol.brandexdirectory.com
www.ttcontrolsystems.com
www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com

Admin

Product


Air Circuit Breakers

Air circuit-breakers for Power distribution (New EMAX)

Moulded-case circuit-breakers

Molded case circuit breakers for power distribution

Molded case circuit breakers for power distribution (TMAX XT)