กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท


ระบบไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไรกับโรงงานอุตสาหกรรม

         โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากในการขับเคลื่อนเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งสิ่งสำคัญของระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน จำเป็นต้องมีการการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน โดยเลือกระบบการจ่ายและการควบคุมให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมไปถึงความปลอดภัยในการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในโรงงานเนื่องจากระบบไฟฟาที่ใช้มีหลายระบบ การจ่ายไฟฟ้าที่ดี ควรพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าให้เหมาะสม และต้องมีการบำรุงรักษาระบบการจ่ายไฟฟ้าอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอนั้น จะทำให้สามารถใช้งานระบบการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงหากต้องการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่

1. ขนาดของโรงงาน 
         เป็นปัจจัยแรกที่ต้องคำนึง เพราะมีผลต่อการเลือกระดับแรงดันของกระแสไฟฟ้า การลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบฟ้า เช่น ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้MDB ตูคอนโทรล สายไฟ เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้นโดยขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้ามาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ ใช้ควบคุมการใช้จะแตกต่างกัน ดังนี้ 
         - โรงงานขนาดเล็ก จะต้องเชื่อมต่อกับระบบแรงดันต่ำของการไฟฟ้า      
         - โรงงานขนาดกลาง สามารถขอเลือกใช้และเชื่อมต่อระบบของการไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระยะห่างที่โรงงานมีความสามารถลงทุนได้ อัตราค่าไฟฟ้าก็จะแตกต่างกันตามระดับแรงดันที่ขอใช้
         - โรงงานขนาดใหญ่ สามารถขอเลือกใช้และเชื่อมต่อระบบของการไฟฟ้าที่ระดับแรงดันที่ต้องการได้เช่นกัน แต่เดิมอัตราค่าไฟฟ้าจะคิดตามช่วงเวลาของวัน 

2. กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
         เนื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายประเภท แต่อุตสาหกรรมบางประเภทจะมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความต่อเนื่องในการผลิต ส่งผลให้คุณภาพของไฟฟ้ามีผลกระทบต่อการผลิตของโรงงานและจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มาก และบางอุตสาหกรรมจะใช้ไฟฟ้าในการผลิตเป็นลักษณะกระชากเป็นช่วง ๆ ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าต้นทาง และผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงได้ ดังนั้นกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยชี้นำในการลงทุน เพื่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าของโรงงาน เพราะถ้าหากระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจได้

3. ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 

         อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างของโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟมีระดับที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าและลักษณะการใช้งาน ระบบไฟฟ้าของโรงงาน จะต้องออกแบบให้เป็นต้นกำลังที่เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในโรงงาน ซึ่งการวางระบบที่เหมาะสมจะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลาย สนองความต้องการในกระบวนการผลิตของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทุนรวมถึงความเสี่ยงในการหยุดการผลิต 

         สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานจะต้องมีศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เพราะโดยปกติแล้วผู้ประกอบการมักจะเลือกช่องการลงทุนที่ใช้งบประมาณต่ำที่สุด แต่ทางเลือกที่กำหนดขึ้นเป็นโจทย์ที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยทั้งสี่ข้อที่กล่าวมาข้างต้นของแต่ละโรงงาน ในการออกแบบระบบไฟฟ้าควรออกแบบให้มีทางเลือกหลาย ๆ ทาง ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ และความแม่นยำในการประมาณการของวิศวกรผู้ออกแบบ จะช่วยทำให้ผลการวิเคราะห์ในการตัดสินใจของผู้บริหารของโรงงานแม่นยำขึ้น 
ทั้งนี้ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นที่ต้องใช้งาน อาทิเช่น  อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ,ตู้แช่แข็ง ,ห้องเย็น ,มอเตอร์ไฟฟ้า ,หม้อแปลงไฟฟ้า ,ระบบควบคุม ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  อุปกรณ์ electronic และ computer และอีกมากมาย ๆ  ซึ่งการออกแบบระบบไฟฟ้าควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยเพียงพอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในโรงงานหากมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมเราก็จะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลายและยังตอบสนองความต้องการในส่วนของกระบวนการผลิตของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

บำรุงรักษาและบริการตู้ควบคุมไฟฟ้า

         ทั้งนี้ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นที่ต้องใช้งาน อาทิเช่น  อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ,ตู้แช่แข็ง ,ห้องเย็น ,มอเตอร์ไฟฟ้า ,หม้อแปลงไฟฟ้า ,ระบบควบคุม ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  อุปกรณ์ electronic และ computer และอีกมากมาย ๆ  ซึ่งการออกแบบระบบไฟฟ้าควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยเพียงพอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในโรงงานหากมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมเราก็จะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลายและยังตอบสนองความต้องการในส่วนของกระบวนการผลิตของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด เราให้บริการ ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• ตู้สำหรับคอนโทรลระบบไฟฟ้ามีกี่ประเภท 
แนะนำวิธีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้คอนโทรลเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน 
บริการออกแบบติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล โดยที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์  

Admin

สินค้ายอดนิยม


เบรกเกอร์วงจรอากาศ

เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน (New EMAX)

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน

เบรกเกอร์แผงวงจรสำหรับการกระจายพลังงาน (TMAX XT)