ACTIVITIES

Activity and News


          ตู้สวิทซ์บอร์ด หรือ ตู้MDB คือ แผงตู้ควบคุมไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ของโรงงาน ซึ่งตู้สวิตช์บอร์ดมีให้เลือกหลากหลายแบบมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่ควา

        ตู้คอนโทรล คือ ตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวมของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญเป็นอย่างมาก มีหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร ซึ่งตู้คอนโทรลยังช่วย

           ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือ ตู้สวิทซ์บอร์ด (ตู้MDB) เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการควบคุมระบบไฟฟ้าที่ตามที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง

          ตู้สวิทซ์บอร์ด หรือ ตู้ MDB (Main Distribution Board) เป็นแผงควบคุมไฟฟ้ที่จ่ายไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ของโรงงาน ซึ่งตู้สวิตช์บอร์ดมีให้เลือกหลากหลายแบบมีทั้งขนาดเล็กขนาด

Product


Air Circuit Breakers

Air circuit-breakers for Power distribution (New EMAX)

Moulded-case circuit-breakers

Molded case circuit breakers for power distribution

Molded case circuit breakers for power distribution (TMAX XT)